Mass Media and Free Press in Eritrea
Sign up  |   |   |  Latest Topics  |  Chat
 
 
 


Reply
  Author   Comment  
Ftwti

Registered:
Posts: 9
Reply with quote  #1 

ኣቶ ሕሩይ፡

ከም ኤርትራውያን፣

ኣብ ሃገራዊ ሂወትና ከም ጠመርቲ እንጥምቶም ባእታታት ካልእ ክህልዉ እንተኸኣሉ፣ እቶም ቀንዲ ኢለ ዝኣምኖም፡ ኣብ ስውኣትና ዘሎንና ኣራኣእያን፣ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ክንህሉ ዘሎና ዘይነጽፍ ተስፋን ቃልስን እዮም።

ብዛዕባ ስውኣትና፣ ምኣስ? እንታይ ንብል? ክንዮ’ቲ እተመስግኖ ኣምላኽካን፡ እተመስግነን ጐረባብቲ ሃገራትን፣ ሂውት ዘለዎ እዩ። እነተኾነ፡ እቶ ሕሩይ ኣብ ዝዶሎኻሉ ዝመሰለካ እዋን፡ ስውኣት ክትቀትል ተረኺብካ።

(ኣብዚ ዝስዕብ ላቔባ ጠውቕ )

          http://www.eritreana.com/news/June/SG_Herui_Sudan.htm

      http://www.websitetoolbox.com/tool/post/meskerem/vpost?id=105981

 

 

ስለምንታይ?

Kahsai

Registered:
Posts: 5
Reply with quote  #2 

ኣቶ ፍትዊ

 

ንኣቶ ሕሩይ ከምዚ በልካዮ፡

 

ብዛዕባ ስውኣትና፣ ምኣስ? እንታይ ንብል? ክንዮ’ቲ እተመስግኖ ኣምላኽካን፡ እተመስግነን ጐረባብቲ ሃገራትን፣ ሂውት ዘለዎ እዩ። እነተኾነ፡ እቶ ሕሩይ ኣብ ዝዶሎኻሉ ዝመሰለካ እዋን፡ ስውኣት ክትቀትል ተረኺብካ።

(ኣብዚ ዝስዕብ ላቔባ ጠውቕ

 

=============ሕቶይ==========

ነታ ቀዳመይቲ ጥብቆ ተኸፊታትለይ ኣንቢበያ። እታ ካልኣይቲ ኣብያትኒ። ካብታ ቀዳመይቲ ንባብ ብዛዕትባ ቅትለት ስውኣት ኣይረኣኹን እመስለኒ፡፡ ኣነ ድየ ተጋግየስ ወይስ እቲ ትብሎ ዘሎኻ እዩ ዘይበርሃለይ ኮይኑ? በጃኻ ግዳ ኣብርሃልና?

 

ከምኡ ድማ ስውኣት ክንዮ እቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ናይ ዘልኣለም ነባሪ

እዮም ዝበልካ ኮይኑ ተሲሚዒኒ ኣሎ። ሓቀይ ኣንተኾይነ ኣብ እንታይ ድዩ እምነትካ?   


__________________
Kahsai Ghilai
Ftwti

Registered:
Posts: 9
Reply with quote  #3 
Quote:
Originally Posted by Kahsai
ኣቶ ፍትዊ

ንኣቶ ሕሩይ ከምዚ በልካዮ፡
....... ካብታ ቀዳመይቲ ንባብ ብዛዕትባ ቅትለት ስውኣት ኣይረኣኹን እመስለኒ፡፡ ኣነ ድየ ተጋግየስ ወይስ እቲ ትብሎ ዘሎኻ እዩ ዘይበርሃለይ ኮይኑ? በጃኻ ግዳ ኣብርሃልና?

 

 

ብመጀመርያ እቲ ሕቶ ናብ ኣቶ ሕሩይ እዩ ተወጂሁ ነይሩ። ስለዚ ንሱ ክምልሰሉ ነይሩዎ። ደንጒዩ ዲሒሩ ግን፡ ከይመለሶ ከይኸይድ ንኣምላኹ ኤማሕጽን።

 

ስዉእ፡

ምእንቲ ዝኣመነሉ ዕላማ ከዐውት፡ ብጸላኢኡ ዝተቐትለ ሰብ እዩ። ስለዚ ስዉእ ኤርትራዊ፣ ብሕሩይ ዳግም እንተተቐትለ እምበኣር፣ ነቲ እቲ ስዉእ ዝሓለፈሉ (ሂወቱ ዝኸፈለ) ዕላማን፡ ንስሙን ረጊጹ ምስከደ እዩ።

ኣቶ ሕሩይ ይዅን፡ ወይውን ዝኾነ ኤርትራዊ፣ ብስም (ብሙሉእ ይኹን ብኸፊ) ህዝቢ ኤርትራን ሃገረ ኤርትራን ንዝህብዎ ቃላት፡ ሓሳባት፡ …  መጥመሪኡ ….. ዝኽረ ሰማእታት እዩ።

      “ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና”።

ኣብክንድኡ ግን ኣቶ ሕሩይ፣

http://www.eritreana.com/news/June/SG_Herui_Sudan.htm

 

      ……. ምስጋና ንኣምላኽ

            ምስጋና ንህዝቢ

            ምስጋና ንጐረባብቲና።

 

            ክብል፡ነታ ኣብታ ህሞት’ቲኣ፣ ኣብ ስልጣን ከም ዝመጸ ዝተሰመዐቶ፣

            እሞ፡ ነቶም ኣብታ ስልጣን ዘምጽእዎ ኣምላኹን፡ ጐረባብቱን

            ኣመስጊኑ ዓጽዩዋ።

ኩሎምቶ፡ ብኣምላኽን ብጐረባብትን ተሞኽልዮም፣ ኣብ ለዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክስልጥኑ (ስላጣን ክሕ) ዝሕልኑ፡ …. ቀተልቲ ስዉኣት እዮም።

 

 

Quote:

ከምኡ ድማ ስውኣት ክንዮ እቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ናይ ዘልኣለም ነባሪ

እዮም ዝበልካ ኮይኑ ተሲሚዒኒ ኣሎ። ሓቀይ ኣንተኾይነ ኣብ እንታይ ድዩ እምነትካ? 

 

እቲ ሕቶ፣

ኣነ፡ ኣብ እንታይ እኣምን ዘይኮነስ፣

ኣነ ኣብቲ ሕሩይ ዘመስግኖ ዘሎ ኣምላኽ ከምዘይኮነኩ ዝኣምን ምብራህ እኹል’ዩ እብል።

 

 

Kahsai

Registered:
Posts: 5
Reply with quote  #4 

ኣቶ ፍትዊ

 

እወ ብልክዕ እቲ ሕቶ ንዝምልከቶ እዩ፡፡ ኣነስ ስለ ዘይበርሃለይ ጥራይ እየ። ተመቕሊልካ ዝመሰሽካለይ ብጣዕሚ የመስግን። ተረዲኤካ ኣሎኹ። ብዝተረፈ ኣቶ ሕሩይ ንሕቶኻ መልሲ ክህበሉ ኣነ ዉን ተሃንጥየ ኣሎኹ።

 

ብጣዕሚ የቐንየለይ


__________________
Kahsai Ghilai
abettyy

Registered:
Posts: 2
Reply with quote  #5 
I tried to reply the question posed by a compatriot with an article. But I was denied of the right to do so.

Do not wave around the martyrs card becasue they do not died for anybody. Would you please allow them to be forgotten. It is no more a wisdom to use the martyrs to enslave the living.

Hiyawatna wetru Yizekeru!


Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:


Create your own forum with Website Toolbox!