Mass Media and Free Press in Eritrea
Sign up  |   |   |  Latest Topics  |  Chat
 
 
 


Note: This topic is locked. No new replies will be accepted.


Reply
  Author   Comment  
Ftwti

Registered:
Posts: 9
Reply with quote  #1 

ክቡራት ኣሕዋት ኣባላት ኮሚሽን፣

 

እቲ ብደምበ ተቓውሞ፣ ብእኩብ ይኹን ብተናጽል፣ ክሳብ ሕጂ ዝተኻየደ ቃልሲ፣ ዘፍረዮ፣

 

 ኣብ ልቢ ህግደፋውያ፡ ፍናን ተስፋን ፣ ኣብ መንፈስ ናይቲ ዝተረፈ ሓፋሽ ኤርትራ ድማ፡  ተስፋ ቅብጸት ዝዓዝዝ ምዃኑ ኣይእጠራጠርን።

 

 ጠንቁ ድማ፣ ዋሕዲ ዘዋናውኑ ስነጽሑፋትን፡ ፖለቲካዊ ፐሮግራማትን ኣይኮኑን። ወይ’ውን ዘይድሌትን፡ ዘይድልውነትነ ናይ ሓፋሽ ኤርትራ ኣይኮነን። ወላውን ኣብ ዋሕዲ “ጥረ” ደሌታት ናይቶም ተቓወምቲ ኢለ ኣይኣምንን።

 

ኣብ እንታይ ድኣ፣ ኣብ’ቲ እኩብን፡ ውዱብን፣ ኣታኣማምናን ኣሰራርሓን ናይ “ተቓውሞ” ኰይኑ’ዩ ጸኒሑ።

 

እሞ፣ ሓድሽ ውደባ ናይ ተቓወምቲ ካብ ኣምጻእኩም፡መርሓባ። እንተኾነ ክንዮ ውደባን፡ ክንዮ ዘወናውኑ ስነጽሑፋትን፣ ነቲ ዝጸንሐ መሪሓዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ "ተቓውሞ" ዝትክእ፣ እንታይ መሰረታዊ ለውጢ  ተአንግዱኒ?፡ብትሕትና እሓትት።

commission_1

Registered:
Posts: 8
Reply with quote  #2 

 

ቅድሚ ኩሉ ክበርህ ዘለዎ ነጥብታት ኣሎ

1.ተቓውምቲ ውድባት ኣብ ምድኻም ህግደፍ ልሉይ ተራ ተጻዊተን ኢየን፡ ክንድቲ ክገብርኦ ኣግብኤን ክገብራ ግን ኣይካኣላን

2. ኣብ ጉዕዞ ኩላትና እንከላይ ተ.ሓ.ኤ ሰ.ባ ዝገበርናዮ ጉድለታትን ጌጋታትን ኒሩ ኢዩ

ተ,ሓ,ኤ ነዚ መደብ እዚ ቅድሚ ምውጻኣ ነዚ እትጠቕሶ ዘሎኻ ጉድለታት መዚና ኢያ። ድሕሪ ሰፊሕ መጽናዕቲ ኽኣ ምምስራት ሰፊሕ ሰልፊ መተካእታ ዘይብሉ ኣገባብ ምኻኑ ስለዝኣመነት ኢያ ንነብሳ ትስውእ ዘላ

ዝኾነ ውድብ ንሓሳብቱ መደባቱን ብጽሕፉን ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሳርሒታትን   ከምዘቃልሕ ፍሉጥ ኢዩ፡ እቲ ዝምስረት ሰልፊ እውን ክግልገለሉ ኢዩ። እቲመሰረታዊ ለውጢ ግን

  1. ኤርትራዊ ኣብ ዝተመስረተ ሰልፊ ንኻኣቱ ዘይኮነ ዝዕደም ዘሎ፡ ነቲ ሰልፊ ነቲ ንሱ ዝሓልሞ ሰልፊ ንምግባሩ ካብ ምስረታኡ ኣትሒዙ ንኽሳተፍ ይዕደም ኣሎ።ብኻልእ ኣዘራርባ ዓይነት ናይቲ ሰልፊ ንኽውሰን ኩሉ ህዝቢ ይዕደም ኣሎ
  2. እቲ ሓዲሽ ሰልፊ ንግሉጽነት ብዝለዓለ መልክዑ ዘንጸባርቕ ንምግባሩ እታ ኮሚሽን ከም ቀንዲ ዕማማ ወሲዳቶ ኣላ

 

 ብኣጠቓላሊ እቲ መሰረታዊ ለውጢ

1.ብህዝቢ ዝምስልረትን ዝውነን ሰልፊ ምህናጽ

2.ተጻሊኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣታዓሪቑ ሓዲሽ ናይ ሐባር ፖሊቲካዊ ታሪኽ ምጅማር

3.ግልጹነት ዝለዓለ መልክዕ ምዝውታር

Ftwti

Registered:
Posts: 9
Reply with quote  #3 

Quote:
Originally Posted by commission_1

........

 

2.ተጻሊኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣታዓሪቑ ሓዲሽ ናይ ሐባር ፖሊቲካዊ ታሪኽ ምጅማር

.......

ሕማቕ ወረ!!!!

ንቃልስታት ሰውራዊረት ባይቶ ዘበርዓነ፡ ቫይሩስ ሕጅውን ናብ' ክትቀውም እትድለ ዘላ ፓርቲ ከመሓላልፍዎ ይቃለሱ ኣለው።

በጃኻትኩም! ኣባኹምን ኣብ መከራ ህዝቢ ኤርትራን ኢለኩም፣ ካድራት ሰውራዊ ባይቶ!!!ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ኤርትራ፣ ተባኢሶም ዘለዉ፡ ..  ክተዓረቑ ዘለዎም፣ ብፍቕዲ 50 ካድራት ኣይበጽሑን። ዓሪቕኩም ኣብ ሓደ ከምዘይተምጽእዎም ድማ፣ ታሪኽ ቃልሲኹም ካብ ቃልሲ ሱልሳዊ ሓድነት ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ ናይ ሕጂ ሃለወት ኪዳን ዘረጋግጾ፣ ፍሽለት ድሕሪ ፍሽለት እዩ። ብጉዳይ ህዝብን ብጉዳይ ሃገርን ክትግደሱን ክትንቃሳቐሱን እዩ ትጽቢት ዝግበረልኩም ዘሎ። እንተ’ቲ ክልተ ተሞኩሮታት፣ ተሞክሮ ተ.ሓ.ኤን ህግሓኤ ማለትኩም እንተኾይኑ፣ .. ንሱ፡ ባእሲ ዘይኮነ፡ ናይ ተሞክሮታት ፍልልይ እዩ። ንሱ ድማ፣ ሓላፍነትኩም ጥራሕ ዘይኮነ፣ … ሓላፍነት ሓፋሽ ኤርትራን፡ ሓላፍነት ግዜን እዩ።

 
yafiet

Registered:
Posts: 15
Reply with quote  #4 
Quote:
Originally Posted by commission_1

 

ቅድሚ ኩሉ ክበርህ ዘለዎ ነጥብታት ኣሎ

1.ተቓውምቲ ውድባት ኣብ ምድኻም ህግደፍ ልሉይ ተራ ተጻዊተን ኢየን፡ ክንድቲ ክገብርኦ ኣግብኤን ክገብራ ግን ኣይካኣላን

 

እመስለኒ እቲ ሕቶ ሕቶ ምቛም ሰልፍን ሕቶ ሰዉራዊ ባይቶ እዩ ዘሎ እምበር ሕቶ መላእ ተቃወምቲ ዉድባት ኣይኮነን። ምልካዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ድማ ባዕሉ ን ባዕሉ ብዝፍጽሞ ዘሎ ጸይቕ ፈሸለ ጸይቕ፡ ቐጻሊ ኩናት ምስ ጎሮባብቲ ሃገራት፡ ዲፕሎማስያዊ ምጉንፋጣት፡ ኣረሚናዊ ኣጋባብ ኣታሓሕዛ ህዝቢ...ወ.ዘ.ተ ዝዳኸም ዘሎ እንበር ብተቓወምቲ ዝተዳኸም  ኣይመስለንን። ኣብ ህዝብን ዓለምን መዓልታዊ ኢሰብኣዊ ተግባራቱ ምቕልዑ ግን፡ ተቃዉሞ ዉድባት ዓቢ ተራ ከምተጻወተ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ። 

 

2. ኣብ ጉዕዞ ኩላትና እንከላይ ተ.ሓ.ኤ ሰ.ባ ዝገበርናዮ ጉድለታትን ጌጋታትን ኒሩ ኢዩ።

 

እንታይ እዩ እቲ ጉድለታት ዝነበረ? ንኻልእ ግዝያት ካይድገም ክግለጽ ዶ ምስተኻእለ።

 

ተ,ሓ,ኤ ነዚ መደብ እዚ ቅድሚ ምውጻኣ ነዚ እትጠቕሶ ዘሎኻ ጉድለታት መዚና ኢያ። ድሕሪ ሰፊሕ መጽናዕቲ ኽኣ ምምስራት ሰፊሕ ሰልፊ መተካእታ ዘይብሉ ኣገባብ ምኻኑ ስለዝኣመነት ኢያ ንነብሳ ትስውእ ዘላ

ዝኾነ ውድብ ንሓሳብቱ መደባቱን ብጽሕፉን ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሳርሒታትን   ከምዘቃልሕ ፍሉጥ ኢዩ፡ እቲ ዝምስረት ሰልፊ እውን ክግልገለሉ ኢዩ። እቲመሰረታዊ ለውጢ ግን

  1. ኤርትራዊ ኣብ ዝተመስረተ ሰልፊ ንኻኣቱ ዘይኮነ ዝዕደም ዘሎ፡ ነቲ ሰልፊ ነቲ ንሱ ዝሓልሞ ሰልፊ ንምግባሩ ካብ ምስረታኡ ኣትሒዙ ንኽሳተፍ ይዕደም ኣሎ።ብኻልእ ኣዘራርባ ዓይነት ናይቲ ሰልፊ ንኽውሰን ኩሉ ህዝቢ ይዕደም ኣሎ
  2. እቲ ሓዲሽ ሰልፊ ንግሉጽነት ብዝለዓለ መልክዑ ዘንጸባርቕ ንምግባሩ እታ ኮሚሽን ከም ቀንዲ ዕማማ ወሲዳቶ ኣላ

እታ ኮምሽን ኣሳናዳኢትን ኣካያዲትን ነይዚ ክምስረት ተሓሲቡ ዘሎ ሓድሽ ሰልፊ ድያስ ወይ ቀያሲት ዲሞክራስያዊ መትከላት? ንምንታይ እያ ኸ እታ ኮምሽን ጻዕራ ኣብ ዝተወሰነ ዲሞክራስያዊ መትከል ጥራይ ንጉልጽነት ኣዕዚዛ ትርእዮ ዞላ? ግሉጽነት ብተናጸል ካብ ተሓታትነት፡ ብዙሑነትን ተጻዋርነትን ተፈልዩ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ኸ መሰዉካካለይ ዶ?

 

 ብኣጠቓላሊ እቲ መሰረታዊ ለውጢ

1.ብህዝቢ ዝምስልረትን ዝውነን ሰልፊ ምህናጽ

 

ፖሎቲካዊ ሰልፊ ዶ ብህዝቢ ይምስረት ብህዝቢ ይዉነን እዩ? ህዝቢ ክትብል እንኮሎኻ ብፍኑዉ ብኣሃዝ ዝቑጸሩ ፍሉይ ሓባራዊ ረብሓን ፖሎቲካዊ ኣይዶሎጂ ዘለዎም እኩባት ሰባት ማለትካ ድዩ? ወይስ መላእ ህያው ሕብረተሰብ ምስ ኩሉ ትካላዊ ገጻቱ፡ ዲሞግራፊካዊ ጎድንታቱ፡ ኤትኒካዊ መልክዓቱ፡ ሞያዉን ደርባዉን ስርርዓቱ ዝጠመረ ማለትካ እዩ?

 

2.ተጻሊኦም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣታዓሪቑ ሓዲሽ ናይ ሐባር ፖሊቲካዊ ታሪኽ ምጅማር።

እዛ ኮምሽን እዚኣ መስራቲት ሓድሽ ፖሎቲካዊ ሰልፊ ድያስ ወይ ናይ ዕርቕን ሰላምን ሓቐኛ ኮምሽን? መነመን እዮም ከ እቶም ተባኢሶም ዘለዉን ብከመይ ከ እያ ክትዓርቖም? እቲ ባእሲ ዝባሃል ዘሎ ኽ ናይ ፖሎቲካዊ ፍልልይ፡ ናይ ቶሞክሮ ፍልልይ፡ ናይ ዉልቐሰባት ባእሲ፡...ወ.ዘ.ተ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ? ዛጊት ከ ንመነመን ዓሪቓ ኣላ?

3.ግልጹነት ዝለዓለ መልክዕ ምዝውታር

ንነፍስ ወከፍ ዝተመለሰ መልስ ምንባቡን ትዕዝብትታትካ ምጥራይን ይክኣል ይኸዉን እዩ። ንነፍስ ወከፍ ኣሻማዊ መልሲ ኣልዔልካ ዳግም ሕቶታት ከተልዕል ግን ንክትዓትን ድንግርግራትን ዝዕድም ስለዝኾነ ብተኻእለ እቶም ኣባላት ኮምሽን መልስታቶም ዘይኣሻማዊ ክኸዉን ይላቦ።

Previous Topic | Next Topic
Print
Reply

Quick Navigation:


Create your own forum with Website Toolbox!